شهوت و غرایز جنسی ۲

در بخش پیشین این مقاله با موضوع شهوت و پورنوگرافی، به آسیب‌شناسی دنیای امروز مسیحیان پرداخته و ارادۀ نیکوی الاهی را در خلق نیاز و مشارکت جنسی بین زن و مرد در قالب ازدواج، بررسی کردیم. در این بحش با بررسی برخی نمونه‌های کتاب‌مقدسی و ادامه و رواج آن در دنیای مدرن امروز، به چاره‌اندیشی کتاب‌مقدس در رفع این معضل می‌پردازیم. امید که باعث تنویر تمامی ابعاد وجودی، ذهنی و روحی ما مسیحیان که برگزیده شده‌ایم تا در ایمان به عیسی‌مسیح، زندگی پاک و بی‌عیب و مقدسی را برای خداوند داشته باشیم، گردد.

مقایسه و نمونه‌های انحرافات جنسی در کتاب‌مقدس و جامعۀ امروز؛

کتاب‌مقدس داستان زندگی برخی اشخاص و گناهان ایشان را بیان می‌دارد تا الگو و نمونه‌ای برای ما باشد که بدانیم خواست و ارادۀ نیکوی خدا برای زندگی و تصمیمات ما چیست. یکی از گناهان بارزی که در مسیر زندگی شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار کتاب‌مقدس می‌بینیم، زنا است. « و اعمال جسم آشکار است، یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجور» (غلاطیان5: 19)

لَمِک در کتاب‌مقدس، نخستین کسی است که با اختیارِ دو زن، قدمی اشتباه و برخلاف اراده و نقشۀ خدا برداشت. داستان یهودا با عروس خود، همجنسگرایی در میان قوم لوط، رابطه نامشروع داوود پادشاه با بتشبع، زنای اَمنون پسر داوود با خواهرِ برادر خود تامار، نمونه‌هایی از گناهان جنسی است. همینطور با نگاه‌کردن به نسب‌نامۀ عیسی‌مسیح در انجیل متی، نامِ تامار و راحاب که زنان فاحشه بودند را می‌بینیم که با توبه و بازگشت به اراده و اطاعت الاهی، نامشان در نسب‌نامۀ مسیح ذکر شده است.

آنچه که در این مسیر به عنوان کار مقتدرانه خداوند مشهود و حائز اهمیت است، اینست که خدای محبت، قادر است شخص توبه‌کار را پاک و عادل گرداند و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل سازد(کولسیان 1: 13).

چاره اندیشی کتاب‌مقدسی در بستر ارادۀ الاهی برای ترک گناه؛

نخستین و مهمترین چاره‌اندیشی کتاب‌مقدس در این مسیر را در رومیان12: 2 می‌خوانیم که “همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست”. مقاومت با زشتی‌های دنیا و شریر، مطابق کلام خدا باعث خواهد شد تا شریر از ما بگریزد و نه تنها این بلکه متمرکزساختن فکر خود بر اراد‌ۀ نیکوی الاهی برای زندگی‌های ما که همانا زندگی پاک و بی‌عیب و مقدسانه برای خداست، قادر خواهد بود که ما را در مسیح از این اسارت‌ها آزاد ساخته، متبدّل سازد. یقیناً خدا در این مسیر وفادار است چراکه همۀ برگزیدگان در مسیح، به بهایی گران و ارزشمند خریده شده‌اند. ارزشی که با درک صحیح از آن، محال است خود را دوباره برده و غلام گناه بسازیم؛ زیرا دیگر بندۀ گناه نیستیم بلکه در مسیح از شهوت و گناه و محکومیت آن آزادیم.

کلام خدا از ما می‌خواهد که فکر خود را بر چیزهای نیکو متمرکز گردانیم، آن چیزها چیست؟ آنچه که از بالاست، از خداوند است و جز نیکویی نیست. بایستی افکار و به ظاهر ایده‌آل‌هایی که دنیا به ما پیشنهاد می‌دهد و خلاف معرفت خداست را کنار گذاشته هر فکری رابه اطاعت مسیح منضبط و ملزم سازیم.

آیا برای برداشتن قدمهای مهم در این مسیر، آماده هستیم؟ پس؛

به گناهان خود نزد خدا اعتراف کنیم. زیرا او امین و عادل است تا نه تنها گناهان ما را بیامرزد بلکه ما را پاک گرداند. (1یوحنا1: 9)
مطابق رومیان12: 2 از خدا بخواهیم که فکر ما را تقدیس کند و مطابق فیلیپیان4: 8 بر روی نیکویی‌ها و زیبایی‌های خداوند متمرکز شویم.
خود را ملزم به انضباط روحانی سازیم و با وسوسه‌ها و ترغیبات دنیا به گناه، مقاومت کنیم زیرا وسوسه‌کننده همواره مترصد جان ماست.
نیازهای جنسی خود را بر طبق تعالیم کلام خدا و در چهارچوب صحیح اخلاقی آن و در قالب ازدواج مطابق با معیارهای کلام خدا به پیش ببریم.
منابع و مسیرهای تحریک‌کننده را که امروزه در جامعه مدرن ما از طریق تبلیغات، سوشال مدیا و اینترنت به وفور در منظر عموم قرار دارد را مسدود نماییم. زیرا چشم، چراغ جان است و ورودی مهمی است که از طریق آن می‌توان به نیکویی‌های خدا منوّر شد و یا از زباله‌های جامعۀ صنعتی و تجاری دنیای امروز، مملو گشت.

در پایان این مبحث، ایمان دارم شما نکات بیشتری را از کلام خدا در یاد دارید که در این مسیر می‌توانید بدان استناد کنید و در زندگی روزانۀ خود آنها را بکار بگیرید. امید که اشارات مختصر ما، تلنگری بر پریشانی افکار دنیای حاضر باشد.

رادمرد

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Visits: 965