باورهای ما

 ما مسیحی هستیم و ایمان خود را به خدای یگانه و ابدی، آفریننده و خداوندگار جهان، پدر و پسر و روح القدس، تصدیق می‌داریم. همچنین کتاب مقدس که شامل مجموعه كتب عهد قدیم و عهد جدید كه در طی ۱۵۰۰ سال توسط ۴۰ نفر از خداوند به انسان داده شده است، راهنمای ایمان و اعتقادات و زندگی روزانه ما می باشد.

باور ما این است که به دلیل سقوط آدم و حوا، ریشۀ گناه نسل به نسل انتقال یافته و هیچ انسان بی گناهی وجود ندارد و تنها با ایمان آوردن به کار نجات بخش مسیح است که گناهان ما آمرزیده خواهد شد و به عنوان فرزندان می توانیم در ارتباط و مشارکت زنده با خدا قرار بگیریم. عیسی مسیح که هم ذات با خداست و از ازل با پدر بوده است و بنا بر نقشۀ الهی و برای نجات انسان، جسم انسانی بر خود گرفت و به میان آدمیان آمد. بدون گناه زیست و معجزات بسیاری انجام داد و به خواست و ارادۀ خود برای پرداخت جریمۀ گناهان ما روی صلیب رفت و رنج کشید و مرد اما خدای جلال او را با قوت روح، بعد از سه روز از مردگان قیام داد و بر بسیاری ظاهر گشت و دوباره به آسمان صعود کرد و اکنون بر دست راست خدای پدر نشسته است.  

همچنین ایمان داریم به قیام مردگان و حیات پس از مرگ. ما نه تنها در این زندگی به مسیح امیدواریم بلکه باور داریم که روزی این بدن فسادپذیر، فسادناپذیری را خواهد پوشید و به بقا آراسته خواهد شد و وارث پادشاهی خدا خواهیم شد.

ما ایمان داریم به روح القدس، خداوند و صادر شده از پدر و پسر که هم ذات با آنهاست. مجاب شدن در مورد گناه، ایمان به عیسی مسیح، تولد تازه و رشد مسیحی همه از کارهای روح‌القدس است. روح القدس، حیات بخش، مدافع و پشتیبان، روح حکمت و فهم، مشورت و قوت است و ثمرات نیکو در زندگی ما مسیحیان و بخشش عطایا به کلیسا از جانب روح قدوس خداست.

ما ایمان داریم که کلیسا، بدن مسیح و جامعه الهی متشکل از نجات یافتگان که روح خدا در آن حضور دارد، می باشد و این مأموریت توسط عیسی مسیح به شاگردانش داده شد که بروند و قومها را شاگرد سازند و به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهند. بنابراین این اقتدار از جانب مسیح به ما داده شد تا خبر خوش انجیل را به گوش جهانیان برسانیم و در این دنیای سقوط کرده و لمیده در شرارت، نور و نمک باشیم. پس به پشتوانۀ حضور زنده و مقتدر خدای تثلیث و با تکیه بر کلام او که حقیقت و راستی است، گوشه ای از کار ملکوت او را در خصوص آموزش و تجهیز بیشتر مردان شروع کردیم و دعا میکنیم آنچه به فیض و قوت خدا کاشته می شود، سی، شصت و صدها برابر ثمر دهد تا نام شایسته و قدوس او بیش از پیش جلال یابد.

Visits: 385