منشور دوره های سازمان خدماتی و مشارکتی "رادمرد" (مردان مسیحی ایرانی)

1- شرکت کنندگان در دوره متعهد میشوند که در تمامی طول دوره در حداکثر جلسات ممکن شرکت کنند.متقاضیان شرکت در دوره ها با پر کردن فرمها، آمادگی خود را برای مشارکت در یک روند دست کم شش ماهه مشارکتی، فعال و مستمر، اعلام مینمایند.

2_رازداری از اصول ثابت و لازم الاجرای “رادمرد” است. از آنجا که تمامی شرکت کنندگان و از جمله گردانندگان جلسه بی پرده و باز صحبت میکنند، بر همه شرکت کنندگان واجب است که از افشای مطالب بازگو شده (خصوصی و شخصی) در بیرون از محیط جلسات “رادمرد” خودداری بنمایند.
3_تعهد کلیسایی و وفاداری به کلیسای محلی و پاسخگویی به شبان یا تیم شبانی شرط شرکت افراد در دوره های “رادمرد” میباشد.
4_مجادله و بحث کردن در محیط “رادمرد” ممنوع است و از آنجا که ما به آزادی بیان و دیدگاه به عنوان شرط لازمه “رشد” باورمندیم، نیازی به تلاش برای رد یا تایید نظرات و دیدگاههای یکدیگر نخواهیم داشت. (ولو گردانندگان و مدرسین جلسات)
5_آزادی بیان چنانکه در بند پیشین نیز برشمردیم، لازمه رشد متوازن و فهم عمیق مفاهیم مسیحی میباشد، بدین جهت در “رادمرد” ما معتقد به حق آزادنه بیان نظرات و دیدگاهها، با التزام به شرط احترام و ادب میباشیم.
6_بنیان رشد در “رادمرد” گفتگو (دیالوگ) است و هدف از تاسیس این بنیاد تک گویی (مونولوگ) نیست. شرکت کنندگان شنوندگان صرف نیستند و بخش مهمی از این خدمت با مشارکت عموم شرکت کنندگان در مباحث به ثمر مینشیند.
7_ “رادمرد” به تمامی اندیشه ها، کلیساها و فرق راست کیش مسیحی احترام میگذارد و سازمانی “فرافرقه ای” است.
8_ تیم گرداننده “رادمرد” شامل کشیش علیرضا رامی و خادمین رضا فروتن و شهاب امینی هستند. ایشان با شرکت در جلسات مدیریتی پیوسته و هفتگی، تمام تلاش خویش را به جهت تضمین روند رو به رشد کیفی خدمات “رادمرد” به عمل می آورند که البته این تنها با عنایات خداوند مقدور و ممکن میشود و بس.
9_در تقویم سالانه “رادمرد” کنفرانسهای حضوری و اینترنتی پیشبینی گردیده است. این کنفرانسها به هدف تمرکز بیشتر روی رشد و مشارکت وسیعتر شرکت کنندگان در دوره، هر چند ماه یکبار برگزار میشود و طی آن از متخصصان و نیز شبانان و خادمین خارج از مجموعه رادمرد نیز بهره برده میشود.
10_ مباحث مطرح در “رادمرد” مطالب عمومی و تخصصی هستند که به نوعی به مردان مرتبت میباشند اما ریشه و بنیان مباحث از کلام خدا و ایمان مسیحی است.
11_گردانندگان “رادمرد” مدعی این نیستند که در مورد تمامی مباحثی که مطرح میکنند تخصص دارند، بلکه ایشان خود را تنها مجرا و کانالی برای دامن زدن به تفکر پیرامون مباحث مطرح شده و رشد متعادل و متوازن شخصیتی، روحانی و روانی میبینند.
12_هدف تیم مدیریتی “رادمرد” انتقال رویای رادمرد به شرکت کنندگان است چنانکه بتوانند با تکیه بر فیض خدا در آتیه، خود میزبان جلسات رادمرد در کلیساها و شهر و کشور محل اقامتشان بشوند.

بازدیدها: 207