نقاب ها

خیلی وقت‌ها ما مردان بخاطر توقعاتی که دیگران از ما دارند، یا غالب‌های فرهنگی و یا ارزش‌هایی که از کودکی از مفهوم مردبودن و قوی‌بودن و … فرا گرفتیم، نقاب‌هایی بر صورتمان گذاشته‌ایم که ما را از خود واقعی‌مان دور و در حباب شکننده‌ای قرار می‌دهد که آسیب‌های فراوانی را به ما و اطرافیان ما وارد می‌سازد.

در این سسله دروس نکاتی را با عنوان‌های زیر با شما به اشتراک می‌گذاریم:
1 – نقاب قوی‌بودن
2 – نقاب ورزشکاری
3 – نقاب مادی‌گرایی
4 – نقاب هوس‌های جنسی
5 – نقاب روحیۀ تهاجمی
6 – نقاب شوخ‌طبعی
7 – نقاب قهرمان بودن (سوپر من بودن )
8 – نقاب همه چیز دانی
9 – نقاب قلدری
امید است این دروس باعث آگاهی و خِرد هر چه بیشتر و در نتیجه دید و نگرش سالم و واقع‌بینانه در جهت قرار گرفتن در هویت و نقش‌هایی که به عنوان یک مرد داریم، بشود.

0:00 / 0:00
نقاب ها
0:00 / 0:00
نقاب ها
0:00 / 0:00
نقاب ها
0:00 / 0:00
نقاب ها
0:00 / 0:00
نقاب ها
0:00 / 0:00
نقاب ها
0:00 / 0:00
نقاب ها
0:00 / 0:00
نقاب ها
0:00 / 0:00
نقاب ها
0:00 / 0:00
نقاب ها

Visits: 185