عین مادرتی!

این حقیقتی محرز است که ما نه تنها فرزندان پدر و مادر خویش هستیم بلکه به جهت ژنتیک و نیز رفتاری به ایشان شباهت داریم.
بدیهی است که این ویژگیهای موروثی معمولا بخشی مثبت و بخشی منفی هستند و در سالهایی نیز که دیگر با والدین خود به سر نمی‌بریم نیز احتمالا مقداری در رفتارمان نمود دارند.
با این روی درمورد آن بخش از نمودهای رفتاری منفی به ارث رسیده از والدین که در همسرمان می‌بینیم اشتباه خواهد بود که با عباراتی مانند: عین مادرتی (منفی)، یا این رفتار اشتباهت عین رفتار اشتباه پدرته! همسرمان را مخاطب قرار بدهیم.
کلام خدا از حیاتی نو و ارثی نوین در مسیح با ما سخن می‌گوید. در حقیقت موضوع این است که در مسیح ما دعوت شده ایم که هر چه بیشتر، این ارث نوین را در خود و دیگر ایمانداران ببینیم و اعلام کنیم. حتی اگر در بخش یا بخش‌هایی این ارث نوین به طور کامل در شخصیت همسر ما نقش نبسته، انتخاب گذشته به جای آینده تبدیل یافته و حاضر و آماده برای همسرمان، انتخابی اشتباه و مخرب خواهد بود.
از معایب این واقع گویی مخرب، پرده دری و شکسته شدن حریمها بین ما و همسرمان و نیز درمورد والدین‌مان خواهد بود.
به بیانی دیگر هر چند می‌بینیم که رفتاری منفی منبعث از تکرار رفتارهای نادرست از والدین همسرمان در او بازآفرینی شده است اما امید ما برای تبدیل آن، نه به رخ کشیدن تاثیرات مخرب تکرار شونده بلکه امیدها و فرصت‌هایی هستند که برای تبدیل های نیکو در همسرمان و حتی خود ما در مسیح عیسی برای ما حاضر و آماده است.
“برادران، گمان نمی‌کنم هنوز آن را به دست آورده باشم؛ امّا یک کار می‌کنم، و آن اینکه آنچه در عقب است به فراموشی می‌سپارم و به سوی آنچه در پیش است خود را به جلو کشانده”.فیلیپیان ۱۳:۳
از این گذشته از قدرت بسیار زبان و اعلامهای خود نیز نباید غافل بشویم که کلام خدا به صراحت از آن سخن می‌راند.
مرگ و زندگی در قدرت زبان است آنان که دوستش می‌دارند، از میوه‌اش خواهند خورد.” امثال ۲۱:۱۸
در نهایت غایت تعاملات ما و امید تبدیل‌های نیکوی در اطراف ما خدایی است که موجب می‌شود با مسیح هم زبان بشویم که اگر کسی ولو همسرمان رفتار اشتباهی می‌کند درخور بخشش است، چون به حقیقت نمی‌داند چه می‌کند چون اگر به حقیقت می‌دانست و واقف بود که رفتارش اشتباه است و نسبت به آن خودآگاهی داشت، چنین رفتاری نمی‌کرد.
عیسی گفت: «ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمی‌دانند چه می‌کنند.» آنگاه قرعه انداختند تا جامه‌های او را میان خود تقسیم کنند. لوقا ۳۴:۲۳
پس اینجا نقطه توجه “آگاهی” است و شایسته است که با نهایت محبت و صبر تلاشهای جمعی خانوادگی خویش را بر آگاهی آزاد کننده ای بنا نماییم که نقطه ثقلش آینده است و نه گذشته.

رادمرد

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Visits: 1034