نقاب های مردانگی – مقدمه – دکتر ساسان توسلی

نقاب های مردانگی – اول – دکتر ساسان توسلی

نقاب های مردانگی -دوم – دکتر ساسان توسلی

نقاب های مردانگی – سوم – دکتر ساسان توسلی

نقاب های مردانگی – چهارم – دکتر ساسان توسلی

نقاب های مردانگی – پنجم – دکتر ساسان توسلی

نقاب های مردانگی – ششم – دکتر ساسان توسلی

نقاب های مردانگی – هفتم – دکتر ساسان توسلی

نقاب های مردانگی – هشتم- دکتر ساسان توسلی

نقاب های مردانگی – نهم – دکتر ساسان توسلی

نقاب های مردانگی – دهم – دکتر ساسان توسلی

درس نقاب‌های مردانگی
خیلی وقت‌ها ما مردان بخاطر توقعاتی که دیگران از ما دارند، یا غالب‌های فرهنگی و یا ارزش‌هایی که از کودکی از مفهوم مردبودن و قوی‌بودن و ... فرا گرفتیم، نقاب‌هایی بر صورتمان گذاشته‌ایم که ما را از خود واقعی‌مان دور و در حباب شکننده‌ای قرار می‌دهد که آسیب‌های فراوانی را به ما و اطرافیان ما وارد می‌سازد. در این سسله دروس نکاتی را با عنوان‌های زیر با شما به اشتراک می‌گذاریم:
1 - نقاب قوی‌بودن - 2 - نقاب ورزشکاری - 3 - نقاب مادی‌گرایی - 4 - نقاب هوس‌های جنسی - 5 - نقاب روحیۀ تهاجمی - 6 - نقاب شوخ‌طبعی - 7 - نقاب قهرمان بودن (سوپر من بودن ) - 8 - نقاب همه چیز دانی - 9 - نقاب قلدری
امید است این دروس باعث آگاهی و خِرد هر چه بیشتر و در نتیجه دید و نگرش سالم و واقع‌بینانه در جهت قرار گرفتن در هویت و نقش‌هایی که به عنوان یک مرد داریم، بشود.

آزادی راستین – قسمت اول : شبان فراز دانشور

آزادی راستین – قسمت دوم : شبان فراز دانشور

آزادی راستین – قسمت سوم : شبان فراز دانشور

آزادی راستین – قسمت چهارم : شبان فراز دانشور

آزادی راستین – قسمت پنجم : شبان فراز دانشور

آزادی راستین – قسمت ششم : شبان فراز دانشور

آزادی راستین – قسمت هفتم : شبان فراز دانشور

آزادی راستین – قسمت هشتم : شبان فراز دانشور

آزادی راستین – قسمت نهم : شبان فراز دانشور

این دروس در راستای شناخت خودمان و نیازهایمان تهیه شده است و در این مجموعه دروس قدم هایی جهت آزادی و اسارت هایی که در ما وجود دارد بر می داریم و به چه شیوه هایی می توانیم در این آزادی قدم برداریم خواهیم پرداخت.

 شرم و آسیب پذیری – قسمت قسمت اول : شبان میلاد چیتی

 شرم و آسیب پذیری – قسمت قسمت دوم : شبان میلاد چیتی

 شرم و آسیب پذیری – قسمت قسمت سوم : شبان میلاد چیتی

 شرم و آسیب پذیری  – قسمت چهارم :      شبان میلاد چیتی

 شرم و آسیب پذیری – قسمت قسمت پنجم : شبان میلاد چیتی

 شرم و آسیب پذیری – قسمت قسمت ششم : شبان میلاد چیتی

 شرم و آسیب پذیری  – قسمت هفتم :      شبان میلاد چیتی

 شرم و آسیب پذیری  – قسمت هشتم :      شبان میلاد چیتی

 شرم و آسیب پذیری  – قسمت تهم :      شبان میلاد چیتی

 شرم و آسیب پذیری  – قسمت دهم :      شبان میلاد چیتی

 شرم و آسیب پذیری  – قسمت یازدهم :      شبان میلاد چیتی

 شرم و آسیب پذیری  – قسمت دوازدهم :      شبان میلاد چیتی

 شرم و آسیب پذیری  – قسمت سیزدهم :      شبان میلاد چیتی

شرم حسی است که تقریبا اکثر ما در مراحل مختلف زندگی و در سطوح مختلف آنرا تجربه کرده ایم. شرم احساس عمیق دوست نداشته شدن، کافی نبودن و پذیرفته نشدن است. این احساس ارتباط بسیار نزدیکی با گفتگوهای درونی هر انسان درباره خودش دارد و همواره در حال سخن گفتن با شخصی است که دچار آن است. شرم معمولاً به دو روش با ما سخن می گوید: ۱- تو کافی نیستی! ۲- تو فکر می کنی کی هستی؟ بنا بر این مشاهده می کنیم که شرم بیش از به سادگی یک احساس است و هویت ما را هدف می گیرد! از آنجایی که هدف شرم، هویت هر انسان است، به این دلیل زمانی که این احساس، تبدیل به گفتگوی غالب در ذهن شخص گردد، به شکل فزاینده‌ای فلج کننده است. شرم اگر به حال خود رها شود، قادر خواهد بود که تمام افکار و رفتارهای ما را تحت تأثیر قرار دهد و تبدیل به باور مرکزی شخص گردد.

رابطه والدین با فرزندان – قسمت اول : کشیش ادوارد هوسپیان مهر 

رابطه والدین با فرزندان – قسمت دوم : کشیش ادوارد هوسپیان مهر 

رابطه والدین با فرزندان – قسمت سوم : کشیش ادوارد هوسپیان مهر 

رابطه والدین با فرزندان – قسمت چهارم : کشیش ادوارد هوسپیان مهر 

رابطه والدین با فرزندان – قسمت پنجم :  کشیش ادوارد هوسپیان مهر

رابطه والدین با فرزندان – قسمت ششم :  کشیش ادوارد هوسپیان مهر

رابطه والدین با فرزندان – قسمت هفتم : کشیش ادوارد هوسپیان مهر 

رابطه والدین با فرزندان – قسمت هشتم : کشیش ادوارد هوسپیان مهر 

رابطه والدین با فرزندان – قسمت نهم : کشیش ادوارد هوسپیان مهر 

رابطه والدین با فرزندان – قسمت دهم : کشیش ادوارد هوسپیان مهر 

این سری دروس در ارتباط با نقش والدین در تعلیم و تربیت فرزندان می‌باشد که توسط «کشیش ادوارد هوسپیان مهر» تعلیم داده می‌شود و با توجه به الگوگیری از کلام خدا، به همکاری زن و شوهر در این امر مهم و ارائه راهکارهای کاربردی نیز اشاره می‌کند. خواهد شد. امید است با حکمتی که خدا می‌بخشد و افزایش آگاهی و دانش در این زمینه، شاهد پرورش نسلی مبارک برای خداوند باشیم.

بازدیدها: 1879